Eğitimlerimiz

ÖZEL GÜVENLİK TEMEL EĞİTİMİ

Ülkemizde son yıllarda Özel Güvenlik Sektörü en büyük iş sektörü haline gelmiştir. Bununla birlikte güvenlik personeli ihtiyacı da her geçen gün artarak yeni iş imkânları doğmaktadır. Dolayısıyla Özel Güvenlik Çalışma izin belgesine sahip olanlar iş bulmakta fazla zorlanmamaktadırlar.
Özel güvenlik eğitimine alınan adaylar asgari (120) saatlik eğitime tabi tutulur. Programın yirmi saati silah ve atış eğitimine ayrılır. Ateşli silah taşımayacak özel güvenlik görevlilerinin silah ve atış eğitimini alması zorunlu değildir. Bu görevlilerin temel eğitimi (100) saatten aşağı olmayacak şekilde düzenlenir.

Özel güvenlik temel eğitiminde okutulacak dersler, asgari ders saatleri tabloda gösterilmiştir. Tıklayınız

Temel ve yenileme eğitiminde kursiyerlere silah bilgisi ve atış dersi kapsamında 15 metre mesafeden ve 25 fişek üzerinden atış yaptırılır. Kursiyerlerin atış eğitiminde başarılı kabul edilmesi için 25 adet fişeğin en az 15 adedinin hedefe isabet etmesi gerekir. Yeterli başarıyı gösteremeyen kursiyerlere ek fişek istihkakı alınmak suretiyle başarılı oluncaya kadar atış yaptırılır.

Özel Güvenlik Kimlik Kartının geçerlilik süresi beş yıldır. Bu süre sonunda yenileme (60 Saat) eğitimlerine katılarak kimlik kartınızı yenileyebilirsiniz.

ÖZEL GÜVENLİK YENİLEME EĞİTİMİ

Özel güvenlik görevlilerinden, beş yıllık çalışma izninin bitmesi üzerine, çalışma izninin yenilenebilmesi için özel güvenlik yenileme eğitimi sertifikası istenir.

Bu nedenle Yenileme eğitimi ile ilgili yönetmelik değişikliği 26 Eylül 2009 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yönetmeliğe göre Yenileme eğitimi (60) ders saatinden oluşur. Yenileme eğitiminin (10) ders saati silah bilgisi ve atış dersine ayrılır.

Eğitimini tamamlayanlar yazılı ve uygulamalı sınava tabi tutulurlar. Yazılı sınav (100) sorudan oluşan birinci kısım ile silah bilgisinin ölçüldüğü (25) sorudan oluşan ikinci kısım olmak üzere iki kısımdan oluşur. Uygulamalı sınavda adaylara (15) metre mesafeden (5) adet fişek atışı yaptırılır.

Yenileme eğitimi ve sınavları özel güvenlik görevlilerinin mevcut bilgilerini yenilemeleri, bilgi ve becerilerinin geliştirmeleri için yapılır. Sınavlar seviye tespitine yöneliktir. Sınav neticesi aldığı puanlar verilecek sertifikaya yazılır.

Yenileme müracaatları çalışma izinlerinin dolmasına en erken bir yıl, en geç altı ay kalan özel güvenlik görevlileri yapabilirler. Geç müracaat edilmesine bağlı olarak çalışma izin süreleri dolan özel güvenlik görevlilerin yeni kimlik kartı alıncaya kadar çalışmalarına müsaade edilmezler.

Silahlı Özel Güvenlik Sertifikası Almak İçin;

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 2. En az lise veya dengi okul mezunu olmak.
 3. 21 yaşını doldurmuş olmak
 4. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten ilenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin aleyhine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, kamunun sağlığına karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.
 5. Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak.
 6. Özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak

Silahsız Özel Güvenlik Sertifikası Almak İçin;

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 2. En az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul mezunu olmak.
 3. 18 yaşını doldurmuş olmak
 4. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten ilenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin aleyhine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, kamunun sağlığına karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.
 5. Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak.
 6. Özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak

Eğitim Kurslarına Devam Zorunluluğu

Madde 35- Adayların, özel güvenlik eğitimi süresince verilen derslerin en az üçte ikisine devamı zorunludur. Özel eğitim kurumlarınca, kursun sonunda adayların derslere devam durumunu gösteren devam çizelgesi düzenlenir. Kabul edilebilir bir özrü bulunmaksızın derslerin %10 undan fazlasına devam etmeyenlerin kursla ilişiği kesilir.